Екология

институции


http://www.moew.government.bg/

http://chm.moew.government.bg/iaos/index.cfm

http://www.bd-dunav.org/

http://www.appd-bg.org/site/page.php?2

http://www.rusenskilom.iag.bg/

международни организации


http://www.bornat.org/

http://www.greenpeace.org/

http://www.iucn.org/

http://www.panda.org/

НПО - БГ


http://www.biodiversity.bg/

http://balkani.org/

http://www.greenbalkans.org/

http://bspb.org/

Фонд за Дивата Флора и Фауна

http://www.fwff.org

За да остане природа в България

http://forthenature.org/

WWF-България

www.wwf.bg/about_wwf/wwf_in_bulgaria2/

БлуЛинк

http://www.bluelink.net/

Биоселена

http://www.bioselena.com/

Асоциация на парковете в България

www.parks.bg

Фондация „Регионален екологичен център“ – България

www.rec.bg

НПО – Румъния


WWF-Румъния

www.wwf.ro

Румънско орнитологично дружество

www.sor.ro

Други НПО по Света и Европа


Рамсарска конвенция

http://www.ramsar.org/

Международна комисия за опазване на река Дунав

https://www.icpdr.org/

Споразумение за мигриращите видове птици

http://www.unep-aewa.org/

Европейски център за опазване на околната среда

http://www.ecnc.org

Съюз за защита на влажните зони

http://www.wetlands.org/

Европейска федерация за транспорт и околна среда

www.transportenvironment.org/

Европейско бюро за околна среда

www.eeb.org/

Мрежа за действие по климата

www.caneurope.org/

Приятели на земята - Европа

https://www.foeeurope.org/

Приятели на природата

www.nfi.at/

Съюз за здравеопазване и околна среда

www.env-health.org/

Бърдлайф

http://www.birdlife.org/

Програма по околна среда към Обединените нации, България

http://www.unepnc-bg/

Институции ЕС и Света


Европейска агенция по околна среда

http://www.eea.europa.eu/

Национален природонаучен музей, София (НПМ)

www.nmnhs.com/index_bg.php

Американска агенция за опазване на околната среда EPA

www.epa.gov/

Други сайтове с информация за биоразнообразието, околна среда, въздух, почви, води и други


Сайт за земноводните по света

http://www.amphibiaweb.org/en/

Глобален информационен център за биоразнообразието

http://www.gbif.org/en/

Сайт с данни за растенията на САЩ

http://plants.usda.gov/en/

Холандски информационен център за биоразнообразието

http://www.nlbif.nl/en/

Сайт за търсене на информация за рибите по света

http://www.fishbase.org/search.php /en/

Сайт на Смитсъновия музей за история на природата

http://www.mnh.si.edu/ en/

Сайт за влечугите по света

http://www.reptile-database.org/en/

Херпетологичния сайт на Американския Музей по История на Природата

http://research.amnh.org/herpetology/en/

Сайт за замноводните и влечугите на Европа

http://www.herp.it/en/

Сайт за сателитното проследяване на черния щъркел

http://www.flyingover.net/en/

Сайт за идентификация на организмите на Земята

http://www.identifylife.org/en/

Сайт за разпространението на птиците на Западна Палеарктика

http://www.scricciolo.com/w_palearctic/cover.html /en/

Портал за всичко свързано с насекомите

http://www.insectclopedia.com/en/

Сайт за on-line таксономия

http://digitaltaxonomy.infobio.net/en/

Сайт за любителите на зоологическите градини

http://www.thebigzoo.com/en/

Сайт за птиците на Палеарктика и Неарктика

http://www.virtual-bird.com/en/

Сайт за on-line информация за организмите по света

http://www.enature.com/home/en/

Сайт на Зоологическия музей към Московския университет

http://zmmu.msu.ru/ru/

Сайт за имената на птиците на 4 езика

http://hem.fyristorg.com/vera/bird1.htm /en/

Натура - 2000


http://natura2000.moew.government.bg/

РИМ-Русе


http://www.museumruse.com/

  • Брояч: 178,767