Дейност 2. Провеждане на проучване:

Поддейност 2.1 – Разработване на проучването във всяка държава

Експерти по въпросите на околната среда от България и Румъния ще обединят усилията си за определяне на приоритетни теми за целите на учебните помагала. Дейността включва проучване и сравнителен анализ, които ще имат за цел определяне на конкретните екологични проблеми на региона. Резултатът от извършения сравнителен анализ ще включва теми, които могат да бъдат разгледани в предуниверситетска среда. Въз основа на резултатите от направените проучвания специалисти от двете страни /България и Румъния/, ще се срещнат и ще изработят единни учебни планове, които ще се прилагат във всички 4 /четири/ училища, които са част от екипа по проект. Предвижда се да бъде направена оценка и анализ на осведомеността по въпросите на околната среда от гледна точка на младежта и как тя може да бъде променяна по начин, по който хората да могат да защитават природата в тяхното ежедневие.

Свали анализ на постигнатите резултати

Поддейност 2.2 Резултати от сравняването и разработване на обща учебна програма

Проучванията ще покриват целевите региони като по този начин ще се получи реална картина на резултатите от региони с различни характеристики - разработени предимно за селските райони. Проучването и анализът ще бъдат основополагащ елемент при пилотните обучения за България на национално ниво. Анализът ще допринесе за въвеждането на курсовете за защита на околната среда в училищата на всички нива. Това ще ускори процеса на предотвратяване и предприемане на необходимите мерки за намаляване на замърсяването в засегнатите райони.

Поддейност 2.3 – Организиране на 3 /три/ работни семинара

Предвидено е организирането на 3 работни семинара с цел свързване на 3 големи потока от участници в обучителния процес: Експерти – учители; оторизирани общински представители – местна администрация и отдели по образование от целевите общини; ученици. Единият семинар ще е в гр. Крайова в края на проучването, когато образователните експерти от България ще посетят Румъния, заедно с Водещият партньор ще изготвят и сравнят резултатите от извършеното проучване. На самата среща ще се определят общите учебни програми по проблемите на околната среда, които ще бъдат приложени във всички 4 /четири/ училища. Вторият семинар ще се проведе в България. Събитията ще се проведат след доставката и монтажа на оборудването и въвеждането в експлоатация на сегментите на електронно обучение.

Третата работна сесия е определена да се проведе в Констанца, Румъния в края на проекта. Всички участници /учителите от целевите училища, български и румънски експерти в областта на образованието/ ще представят положителното влияние от изпълнението на проекта и постигане на трансгранично въздействие. Семинарът ще има за цел да представи пред медиите, местни и национални органи и всички участници в образователния процес от двете държави важността и значението от инвестициите в ИКТ за образованието.

Поддейност 2.4. – Организиране на 3 /три/ демонстрационни урока в България

Организираните 3 /три/ демонстрационни урока, ще бъдат проведени в училището в гр. Главиница. Румънски учители ще покажат своя опит и умения в използването на ИКТ в обучението по опазване на околната среда. Техните български колеги ще вземат участие и ще окажат подкрепа при демонстрациите. Уроците ще бъдат отворени за общински представители, експерти в областта на екологията и образованието, родители и местни и национални медии. Посланието на трите демонстрационни урока към аудиторията на местно и национално ниво ще бъде „Образованието за здравословна околна среда”.

  • Брояч: 172,869