Дейност 5. Изграждане и стартиране на Платформата

Платформата за обучение трябва да отговаря на съвременните изисквания за провеждане на електронно обучение, съвместима със световно признати стандарти и спецификации като SCORM, AICC или еквивалентни. Платформата за обучение, трябва да позволява реализирането на множество операции на база една инсталация. Инсталацията на платформата трябва да бъде реализирана професионално, гарантираща висока сигурност на предлаганото решение. Очаква се платформата да бъде уеб-базирана, разработена чрез съвременни софтуерни средства, позволяваща бъдещо разширение.

Ще се извърши подготовка на курсове за обучение, които включват:

  • Разработка на учебна програма - учебна програма за учениците от 7 до 11 клас включваща 12 урока/помагала в областта на Опазването на околната среда.

  • Създаване на електронни курсове (e-Content) и тестове на български и румънски език в това число:

  • разработка на 12 електронни урока/помагала;

  • разработка на 12 електронни теста (по 1 за всеки урок/помагало).

  • Обучение на преподаватели - задачата има за цел подготовка и провеждане на обучение на преподаватели за използване на е-платформата за обучение. Обучението трябва да се реализира чрез сформиране на целеви групи, за които трябва да се разработи и предостави обучение по специфични теми. След края на всяко обучение Изпълнителят трябва да предостави на участниците форми за обратна връзка. Обратните връзки трябва да се обработят и да се предоставят на бенефициента под формата на доклад/анализ от проведените обучения. Изпълнителят трябва да прилага корективни дейности (при необходимост) в следните направления: учебна програма, учебно съдържание и методология.

  • Брояч: 172,870