Дейност 6. Информация, публичност и прес събития

Промоционалните дейности ще бъдат насочени към привличане вниманието на цялата общественост, местните общности от трансграничния регион, местни и национални власти, представители на медии, училища и университети, учители и ученици от трансграничния региона и на национално ниво.

Целта е да се предоставят резултатите от инвестициите в околната среда, курсове за защита в областта на опазване на околната среда и да се покаже добър модел на трансгранично партньорство и съвместно сътрудничество в постигането на европейските стандарти. За целите на проекта ще бъдат отпечатани и разпространи, следните рекламни материали: 5000 /пет хиляди/ брошури за популяризиране резултатите от проекта; 5000 /пет хиляди/ брошури "Демонстрационни уроци" – за популяризиране на резултатите; 500 /петстотин/ плаката; 5 /пет/ банера; 1 200 /хиляда и двеста/ химикалки; 1 200 хиляда и двеста/ папки; 200 /двеста/ тениски; 200 /двеста/ шалчета; 200 /двеста/ раници; 200 значки; 200 /двеста/ журналистически комплекта; 14 идентификационни табели.

Събитията, които са предвидени са насочени към популяризиране на проекта. Те ще предоставят възможност на всички участници в тях, да се запознаят с предимствата на еко-съзнание в образователната система.

Тази дейност включва изготвянето на статиите, които ще бъдат публикувани в местните медии, с информация за проекта. Последната стъпка са закриващи пресконференции, една в Румъния и една в България, с цел да представи постигнатите резултати по проекта, бъдещите стъпки, за да се гарантира устойчивост.

  • Брояч: 178,770